Przetarg publiczny na sprzedaż zbędnych składników majątku ruchomego

Suchorączek 04 lipiec 2017r

 

DPS. 261.3.2017 

 

 

OGŁOSZENIE

 

Dom Pomocy Społecznej w Suchorączku

Suchorączek 51

89-410 Więcbork,

Tel. 52 3897051

 

działając w trybie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 04 kwietnia 2017r w sprawie szczegółowego sposobu  gospodarowania niektórymi składnikami  majątku Skarbu Państwa,

( Dz. U. z 2017r. poz. 729)

 

OGŁASZA

Przetarg publiczny

 

na sprzedaż

 

lp. Nazwa, rodzaj  typ Rok produkcji Cena wywoławcza

w zł.

Wadium

1 Rozsiewacz nawozów N 039/M 2002 2400,00 240,00
2 Pług zawieszany U-013 2010 2800,00 280,00

 

Przetarg odbędzie się dnia 26 lipca 2017r o godz. 11:00  w siedzibie Domu Pomocy Społecznej w Suchorączku, 89-410 Więcbork – budynek administracyjny.

Instytucje, osoby fizyczne zainteresowane kupnem składnika rzeczowego majątku ruchomego składają pisemne oferty zawierające:

  • imię, nazwisko, adres lub nazwę (firmę ) i siedzibę oferenta,
  • serie i numer dowodu osobistego, nr pesel
  • oferowaną cenę brutto ( nie niższa niż cena wywoławcza ) i warunki jej zapłaty
  • oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub, że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin

Oferty należy składać do dnia 26 lipca 2017r do godz. 10:00 w Domu Pomocy Społecznej w Suchorączku – budynek administracyjny biuro nr 1. Termin związania ofertą 14 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:

  • została złożona po wyznaczonym terminie
  • nie zawiera danych i dokumentów, które powinna zawierać oferta, lub są niekompletne, nieczytelne lub budzą wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.
  • o odrzuceniu oferty komisja przetargowa powiadamia niezwłocznie oferenta

Przedmioty sprzedaży można obejrzeć od poniedziałku do piątku w godz: od 8:00 do 14:00, w siedzibie Domu Pomocy Społecznej w Suchorączku, 89-410 Więcbork po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym 52 3897051.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej sprzedawanego składnika rzeczowego majątku ruchomego, które należy wpłacić do kasy Domu Pomocy Społecznej w Suchorączku w dniu 26 lipca 2017r do godz. 10:00.Wadium wnosi się w gotówce.  

Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny. Wadium nie podlega zwrotowi, w przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyla się od zawarcia umowy sprzedaży.

Umowa zawarta zostanie niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu lub w innym uzgodnionym terminie jednak nie później niż 7 dni od rozstrzygnięcia przetargu.

Pozostałe informacje można uzyskać w siedzibie Domu Pomocy Społecznej w Suchorączku, lub pod nr telefonu 52 389-70-51 w godz. od 7:30 -14:00.

            Zastrzeżenie: Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu  bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.