Deklaracja dostępności

Dom Pomocy Społecznej w Suchorączku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Domu Pomocy Społecznej
w Suchorączku.

Data publikacji strony internetowej: 23.09.2020. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 23.09.2020.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • brak narracji strony Internetowej,
 • brak podpowiedzi strony internetowej,
 • brak podświetlania linków.

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo, pliki udostępnione na stronie Internetowej bez dostępu cyfrowego zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 23.09.2020. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Izabela Białczyk, biuro@dpssuchoraczek.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 52 3897051. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Dom Pomocy Społecznej w Suchorączku, mieści się pod adresem Suchorączek 51, 89-410 Więcbork. Usytuowany jest w odległości 3 km od Więcborka i 50 km od Bydgoszczy. Placówka położona jest na terenie Krajeńskiego Parku Krajobrazowego. Teren Domu obejmuje 6,7696 ha z parkiem o powierzchni 3,1046 ha. Budynek główny – pałac z 1852r wraz z parkiem są wpisane do Rejestru Zabytków Województwa Kujawsko-Pomorskiego Dom przeznaczony jest dla 75 mężczyzn przewlekle psychicznie chorych. Wjeżdżając na teren Domu po lewej stronie znajduje się budynek administracyjno-mieszkalny w zabudowie parterowej, w którym znajduje się sekretariat i dyrekcja Domu oraz pomieszczenia do terapii i rehabilitacji oraz pokój gościnny. W odległości około 100 m na wprost znajduje się budynek główny- pałac. Teren wokół budynków -aleje spacerowe, ścieżki spacerowe , dostęp do parku i parkingu bez barier architektonicznych.

 • Budynek administracyjno-mieszkalny

Wejście główne do budynku umożliwia podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Podjazd wyposażony jest w barierki a drzwi wejścia głównego szerokością dostosowane są do swobodnego wjazdu wózka inwalidzkiego. Drzwi nie otwierają się samoistnie. W korytarzu znajduje się dzwonek. Można nim wezwać osobę , która pomoże w załatwieniu spraw np. zaprowadzi w odpowiednie miejsce, wezwie odpowiednią osobę, pomoże w odwiedzinach itp. Pomieszczenia administracji, gabinet dyrektora i sekretariat znajdują się po stronie prawej po wejściu do holu. Po stronie lewej znajduje się pokój gościnny oraz pomieszczenia do rehabilitacji. Po stronie lewej od wejścia głównego znajduje się wejście do pomieszczeń do terapii, w których odbywają się zajęcia terapeutyczne. Do wejścia prowadzą niskie schody oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych wyposażony w barierki. Drzwi w szerokością dostosowane są do swobodnego wjazdu wózka inwalidzkiego. Drzwi nie otwierają się samoistnie. Wejścia do budynku nie są zabezpieczone bramkami.

W zakresie dostępności architektonicznej:

 1. Przestrzeń zabudowana jest dostępna dla wszystkich, szanując potrzeby osób ze szczególnymi potrzebami.

 2. Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich dostępne są wszystkie pomieszczenia, z wyjątkiem pomieszczeń technicznych. Po ciągach komunikacyjnych budynku może poruszać się osoba na wózku inwalidzkim. Powierzchnia podłóg i stopni ma powłokę antypoślizgową.

 3. Przestrzeń komunikacyjna budynku jest wolna od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma – korytarze szerokie, na jednym poziomie).

 4. W budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.

 5. W budynku nie ma systemu wspomagania słuchu – pętli indukcyjnych. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

 6. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub
  w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 7. Przed budynkiem po stronie prawej ( wiata ) można parkować pojazdy. Nie ma oznakowanych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Na parkingach brak barier architektonicznych

 8. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.  Warunkiem skorzystania z tego uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

 9. Nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego na miejscu lub online.

 

 • Budynek główny- pałac

Do budynku prowadzą 3 wejścia. Wejścia nie są zabezpieczone bramkami. Osoby niepełnosprawne ruchowo mogą się dostać się wejściem bocznym od strony parku. Jest ono dostosowane dla osób niepełnosprawnych w postaci podjazdu umożliwiającego wjazd wózkiem inwalidzkim. Podjazd wyposażony jest w barierki , a drzwi dwuskrzydłowe szerokością dostosowane do swobodnego wjazdu wózka inwalidzkiego. Drzwi nie otwierają się samoistnie. Przed wejściem znajduje się dzwonek. Można nim wezwać osobę, która pomoże w załatwieniu spraw np. zaprowadzi w odpowiednie miejsce, wezwie odpowiednią osobę, pomoże w odwiedzinach itp. Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich dostępne są wszystkie pomieszczenia na parterze i I piętrze. Dostęp do kondygnacji na II piętrze i do piwnicy jest ograniczona dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich z uwagi na zabytkowy charakter obiektu. Korytarze i pomieszczenia na parterze i I piętrze wyposażone są w poręcze co ułatwia poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym. Powierzchnia podłóg i stopni ma powłokę antypoślizgową. W budynku jest winda . Jest możliwość wejścia do budynku także od strony prawej budynku bezpośrednio za pomocą windy, do której prowadzi podjazd wyposażony w barierki.

W zakresie dostępności architektonicznej:

  1. Na parterze i I piętrze znajdują się toalety dla osób niepełnosprawnych.

  2. W budynku nie ma systemu wspomagania słuchu – pętli indukcyjnych. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

  3. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub
   w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

  4. Przed budynkiem można parkować pojazdy. Nie ma oznakowanych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Na parkingach brak barier architektonicznych.

  5. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.  Warunkiem skorzystania z tego uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

  6. Nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego na miejscu lub online.

 • Informacje w zakresie dostępności informacyjno – komunikacyjnej:

Kontakt z  Domem Pomocy Społecznej w Suchorączku jest możliwy jest poprzez:

 1. napisanie pisma na adres: Dom Pomocy Społecznej w Suchorączku, Suchorączek 51,
  89-410 Więcbork

 2. wysłanie wiadomości e-mail na adres: dps-suchoraczek@idea-net.pl

 3. wysłanie faksu na numer telefonu: 52 389 70 51

 4. skontaktowanie się telefonicznie lub przy pomocy osoby trzeciej (sprawnej komunikacyjne) na numer telefonu: 52 389 70 51

 5. skontaktowanie się osobiście zgłaszając się w siedzibie DPS Suchorączek
  w godzinach urzędowania tj. 7.00 – 15.00.

Aplikacje mobilne

Brak dostępnych aplikacji mobilnych.