Oferta

Dom Pomocy Społecznej w Suchorączku świadczy usługi bytowe , opiekuńcze i wspomagające na poziomie obowiązującego standardu w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb Mieszkańców.

Misją domu jest więc motto :
„ Nie wystarczy być szczęśliwym , trzeba jeszcze by inni byli szczęśliwi’’
( J. Renard)

Wszyscy Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Suchorączku są otoczeni atmosferą życzliwości, zrozumienia , akceptacji przez personel. Organizacja i zakres usług Domu Pomocy Społecznej uwzględnia wolność, godność , intymność i poczucie bezpieczeństwa Mieszkańca Domu . Praca w Domu przebiega tak, aby każdy Mieszkaniec traktował ten Dom jak własny a pracowników i współmieszkańców jak członków rodziny.
Mieszkańcy współdecydują o sprawach Domu. Wszelkie zmiany dokonywane w Domu omawiane są podczas spotkań Społeczności Mieszkańców. Działający Samorząd Mieszkańców jest partnerem dyrekcji Domu , który opiniuje wszelkie istotne sprawy funkcjonowania Domu oraz jego Mieszkańców . Wszelkie sugestie , potrzeby, spostrzeżenia Mieszkańców i pracowników zgłaszane są na codziennych Spotkaniach Małych grup o godz. 8.00 oraz co cztery miesiące na Spotkaniach Społeczności Terapeutycznej wraz z wyborem Samorządu Mieszkańców.
Społeczność Terapeutyczna Domu, w skład której wchodzą zarówno Mieszkańcy jak i pracownicy Domu działa na zasadach otwartej komunikacji tworzącej demokratyczne stosunki na wszystkich poziomach funkcjonowania , własną działalność opiera na zasadach współpracy i współodpowiedzialności za realizowane cele.
Zakres opieki i usług świadczonych na rzecz Mieszkańców dostosowany jest do ich indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych oraz możliwości finansowo- organizacyjnych Domu .

Stosowanie do zainteresowań oraz możliwości fizycznych i psychicznych Mieszkańców codzienne prowadzone są przez opiekunów i terapeutów zajęcia aktywizujące , które odbywają się w pomieszczeniach do terapii i rehabilitacji, pokojach dziennego pobytu oraz na pokojach mieszkalnych a w okresie letnim także na tarasie i w parku.
O sprawność intelektualną Mieszkańców w Domu dba się przede wszystkim za pomocą terapii zajęciowej. Biorąc pod uwagę stopień aktywności Mieszkańców, samopoczucie Mieszkańca i stan jego zdrowia wyróżnia się w Domu dwie podstawowe grupy form terapii :
• formy audytoryjne , czyli takie , w których Mieszkańcy są uczestnikami , widzami, biernymi odbiorcami ,
• formy aktywizujące , czyli takie , w których Mieszkańcy aktywnie uczestniczą w zajęciach terapeutycznych .
Pracownicy terapii zajęciowej, rehabilitant , instruktor d.s kulturalno-oświatowych i opiekunowie opracowują miesięczne plany zajęć terapeutycznych uwzględniając indywidualne możliwości i zainteresowania Mieszkańców .

Na terenie Domu aktualnie działają pracownie terapeutyczne:
1. Pracownia kuchni terapeutycznej – Mieszkańcy uczą się obsługiwać sprzęt gospodarstwa domowego, wyrabiają sobie nawyk estetycznego nakrywania do stołu, podawania i przyrządzania potraw, posługiwania się sztućcami. W tej pracowni zajęcia polegają najczęściej na przyrządzaniu rozmaitych potraw , przygotowywaniu surówek i sałatek .W kuchni terapeutycznej można również przygotowywać wypieki i potrawy na rożne imprezy okolicznościowe m.in. ogromną popularnością cieszą się rozmaite jubileusze , imieniny czy urodziny Mieszkańców. To odświętne okazje do przyrządzenia smakołyków.

2. Pracownia plastyczna- Mieszkańcy biorą udział w przygotowaniu masy solnej, wielu Mieszkańców chętnie rysuje kredkami i farbami, wykonują obrazy ze skóry.
Ogromną popularnością cieszą się prace wykonane techniką decupage tj. ozdabianie przedmiotów wzorami wyciętymi z papieru lub serwetek papierowych. Wytwory pracowni plastycznej zdobią pokoje Mieszkańców i inne pomieszczenia Naszego Domu.

3. Pracownia rękodzieła – tutaj instruktorzy i uczestnicy mogą puścić wodze swej fantazji. Propozycji zajęć jest sporo: szycie maskotek, ozdobnych poduszek, wykonywanie techniki patchwork w styropianie, haftowanie obrusów i obrazów, tkanie gobelin , robienie prac ze sznurka, prac z wikliny papierowej, prac w drewnie.
4. Pracownia ogrodnicza – celem zajęć w tej pracowni jest rozwijanie u Mieszkańców nowych zainteresowań lub ich pogłębianie a także ćwiczenie sprawności manualnej oraz rozwijanie wyobraźni. W pracowni ogrodniczej Mieszkańcy przy pomocy opiekuna układają kompozycje z kwiatów suszonych i żywych, opiekują się ogródkiem i warzywnikiem , roślinami doniczkowymi, hodują potrzebne do zajęć rośliny. W okresie zimowym w pracowni wysiewają nasiona, produkują rozsady i je rozmnażają aby wiosną wysadzić rozsady na rabaty . Następnie przez całe lato i jesień podlewają kwiaty i warzywa , pielęgnują je . Wzbogaceniem i dopełnieniem tej pracowni są papużki faliste, rybki akwariowe, żółwie .W okresie zimowym Mieszkańcy dokarmiają ptaki. Gdy aura sprzyja , zajęcia odbywają się w terenie. Przy okazji wycieczek do lasu i na łąki Mieszkańcy zbierają różne odmiany traw, krzewów, szyszek , które również wykorzystują w ramach terapii zajęciowej.
5. Pracownia gospodarcza – (ergoterapia) – obejmuje drobne prace porządkowe na terenie i wokół Domu , dbałość o czystość i estetykę pokoi oraz opiekę nad grobami zmarłych Mieszkańców.
6. Zajęcia świetlicowe- (ludoterapia) – realizowane są głównie na pokojach dziennego pobytu i na pokojach mieszkalnych. Założeniem tej pracowni jest wzmocnienie poczucia wartości i rozwoju osobowości u osób, które z różnych przyczyn nie podejmują pracy w innych pracowniach terapeutycznych . Są to Mieszkańcy bierni, bez wyraźnych zainteresowań ze względu na wiek i stan zdrowia. Program zawiera bogatą ofertę zajęć świetlicowych : gry , zabawy, kalambury, rozwiązywanie krzyżówek, biblioterapia, kinoterapię , pisanie listów, zajęcia z czytelnictwa prasy i książek. Na terenie Domu znajduje się biblioteczka , z której Mieszkańcy chętnie korzystają.
7. Pracownia muzyczna-zajęcia prowadzone są indywidualnie lub grupowo. Słuchanie muzyki klasycznej działa na Mieszkańców uspokajająco i rozluźniająco. Z kolei muzyka rozrywkowa wpływa aktywizująco , animując do tańczenia i śpiewania. Mieszkańców stosunkowo łatwo jest zachęcić do samodzielnego muzykowania. Używają przy tym głównie instrumentów perkusyjnych jak : grzechotki, marakasy , bębenki, ustne harmonijki. Niektórzy uczą się grać na akordeonie , gitarze, perkusji. Ważnym aspektem oferty kulturalnej Domu jest działalność zespołu muzycznego pod nazwą ,, Czadersi’’ prowadzonego pod kierunkiem instruktora d/s kulturalno-oświatowych. Instruktor organizuje czas wolny Mieszkańcom pobudzając i motywując ich do twórczej aktywności.
Występy zespołu stanowią punkt artystyczny wielu uroczystości w Naszym Domu: np. Dzień Kobiet, Dzień Pracownika Socjalnego, Spotkania Rodzinne, Jasełka Bożonarodzeniowa . Oprócz tych występów Mieszkańcy mają możliwość zaprezentowania własnej twórczości artystycznej poza Domem uczestnicząc w różnorodnych imprezach i przeglądach artystycznych, konkursach muzycznych i innych uroczystościach kulturalno-oświatowych. Mieszkańcy pod kierunkiem instruktora prowadzą także kronikę Domu , w której zapisują ważne wydarzenia, załączają fotografie i wycinki z gazet.
8. Pracownia montażowa – przedmiotem zajęć w tej pracowni jest zapoznawanie się z zagadnieniami elektroniki, naprawa drobnego sprzętu radiowo-elektronicznego, rowerów, dbałość o własny sprzęt TV.
9. Rehabilitacja – prowadzona jest w Naszym Domu pod kierunkiem fizjoterapeuty i obejmuje: kinezyterapię poprzez codzienną poranną gimnastykę, spacery, zajęcia sportowo-rekreacyjne na sali gimnastycznej i na świeżym powietrzu ( gry zespołowe – siatkówka, piłka nożna ), podniesienie ogólnej sprawności fizycznej poprzez ćwiczenia na Atlasie 8 –stanowiskowym, przygotowywania do turniejów, olimpiad, spartakiad. Istotną część działu rehabilitacji stanowi gabinet fizykoterapii i hydroterapii , w którym wykonuje się zabiegi zlecone przez specjalistów w zakresie : wodolecznictwa ( kąpiele perełkowe), elektrolecznictwa ( jonoforeza, diadynamik, lampa Solux, laser ) i masaży.
10. Terapia duchowa -nieodzownym elementem pracy i terapii z Mieszkańcami jest zabezpieczenie ich potrzeb duchowych i pomoc w akceptacji swego stanu zdrowia. Podstawową metodą w realizacji tej pracy są indywidualne rozmowy Mieszkańców z pracownikiem socjalnym , Pracownikiem Pierwszego Kontaktu i z kapelanem. W każdą niedzielę i święta o godz. 8.00 odprawiana jest w kaplicy Domu Msza św, a w każdą środę natomiast odbywają się okolicznościowe nabożeństwa (np. Gorzkie Żale, Droga Krzyżowa, nowenny, nabożeństwa majowe, różaniec, spowiedź, itp. ) .
11. Psychoterapia – istotną formą współpracy z osobami psychicznie chorymi jest także psychoterapia, realizowana w Naszym Domu przez zatrudnionego
psychologa. Psychoterapeuta przyjmuje na siebie rolę doradcy w wielu sprawach życiowych Mieszkańców. Na drodze współpracy z Mieszkańcem dąży do ułatwienia mu zajęcia stanowiska wobec różnych trudnych sytuacji i problemów życiowych, zrozumienia i akceptacji choroby.

Opierając się na zdobytym doświadczeniu, wiele pracy wkładamy w organizację zajęć aktywizujących Mieszkańców, przedstawiając im ciągle nowe i bardziej zróżnicowane oferty. W doborze tych zajęć staramy się uwzględnić zarówno możliwości i umiejętności podopiecznych, jak również ich oczekiwania .

Czynny udział Mieszkańców w różnych formach aktywności pozwala odreagować przykre napięcia, tworzy warunki do odnowy sił, mobilizuje do wysiłku, daje szanse na odbudowę zachwianego poczucia własnej wartości.

Dom umożliwia organizację imienin , urodzin , okazjonalnych rocznic ( np. rocznica pobytu w Naszym Domu ) Mieszkańcom wg ich uznania i potrzeb . Uroczystości odbywają się o godz. 11.00 w kawiarni lub na jadalni. Zaproszeni goście to nie tylko współmieszkańcy i pracownicy Domu , ale także rodziny Mieszkańców , przyjaciele , znajomi ze środowiska i z innych Domów Pomocy Społecznej.

Bardzo dużą wagę przywiązujemy do zapewnienia Naszym Mieszkańcom jak najlepszej opieki medycznej .W Domu lekarz rodzinny z Więcborka przyjmuje raz w tygodniu oraz przyjeżdża na inne wezwania, lekarz psychiatra przyjmuje 3 razy w miesiącu. Konsultacje specjalistyczne odbywają się zgodnie z potrzebami Mieszkańców i na zlecenie lekarza rodzinnego. Mieszkańcy dowożeni są samochodami służbowymi do poradni specjalistycznych w Więcborku, Chojnicach, Bydgoszczy pod opieką pielęgniarki lub opiekunki . Opieka pielęgniarska jest całodobowa.