O nas

Informacja o działalności Domu

Dom Pomocy Społecznej w Suchorączku gm. Więcbork  znajduje się na terenie zespołu dworsko-parkowego z 1853 roku.  W 1880 r. przebudowano pałac, w którym  od 1959 r. mieści się  Dom Pomocy Społecznej. Teren Domu obejmuje 6,7696 ha z parkiem założonym w XIX w. o powierzchni 3,1046 ha, który z uwagi na swoje walory przyrodnicze i krajobrazowe został ujęty w „Spisie parków i ogrodów zabytkowych w Polsce“.

Obecnie bazę  Domu stanowią 3 budynki przeznaczone dla 75 mężczyzn przewlekle psychicznie chorych.

W pałacu z dobudowaną w 1994 r. częścią  znajdują się pokoje mieszkalne, gabinet pomocy przedmedycznej, kuchenki pomocnicze, kuchnia z jadalnią, pokoje dziennego pobytu, miejsce kultu religijnego, gabinet psychologa, gabinet pracowników socjalnych i kierownika działu terapeutyczno-opiekuńczego, palarnia, pralnia, łazienki i toalety.

Pokoje mieszkalne wyposażone są w: tapczany lub łóżka rehabilitacyjne, komody, szafy, stoły z krzesłami, fotele, szafki nocne, sprzęt RTV.

W budynku administracyjno-mieszkalnym znajduje się administracja, pomieszczenia do terapii i rehabilitacji oraz pokój gościnny.

W budynku ,, zabudowa’’ znajdują się pokoje mieszkalne wraz z kuchenkami i łazienkami przeznaczone dla 12 osób.

Budynki wyposażone są w system przyzywowo- alarmowy i system alarmowo-przeciwpożarowy. Cały kompleks otoczony jest piękną roślinnością oraz pozbawiony jest barier architektonicznych.

Dom  zapewnia  całodobową  opiekę  oraz  realizuje swoje zadania zgodnie z obowiązującym standardem usług:

1) w zakresie  potrzeb bytowych, zapewniając:

a)      miejsce zamieszkania,

b)      wyżywienie,

c)      odzież i obuwie,

d)     utrzymanie czystości;

2)      opiekuńcze, polegające na: 

a)      udzielaniu pomocy  w podstawowych czynnościach życiowych,

b)      pielęgnacji,

c)      niezbędnej pomocy w załatwieniu spraw osobistych;

3)  wspomagające, polegające na :

a)    umożliwianiu udziału w terapii zajęciowej,

b)   podnoszeniu sprawności i aktywizowanie mieszkańców, 

c)    umożliwianie zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych,

d)   zapewnienia warunków do rozwoju samorządności  mieszkańców,

e)    stymulowaniu nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i środowiskiem,

f)    działaniu zmierzającym do usamodzielnienia mieszkańca w miarą jego możliwości,

g)   pomocy w umożliwianiu podjęcia pracy, szczególnie mającej  charakter terapeutyczny,

h)   zapewnieniu  bezpiecznego  przechowywania  środków  pieniężnych  i  przedmiotów wartościowych,

i)     zapewnieniu przestrzegania  praw  mieszkańców  oraz  dostępności do informacji
o tych prawach,

j)     sprawnym załatwieniu skarg i wniosków mieszkańców.

 

Dnia 12.12.2006r  Dom uzyskał zezwolenie Wojewody Kujawsko- Pomorskiego na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej

Nr : WPS.VI.9013-AMi/102/2006.