Polityka prywatności

Klauzula informacyjna Domu Pomocy Społecznej w Suchorączku

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Suchorączku, Suchorączek 51, 89-410 Więcbork.
 2. W Domu Pomocy Społecznej w Suchorączku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych -Pan Tomasz Kubisz, z którym można się  skontaktować drogą elektroniczną : e-mail kontakt@systems.net.pl.
 3. Dom przetwarza Pani/Pana dane osobowe w szczególności w następujących celach:
  • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Domu Pomocy Społecznej (art.6 ust.1 lit.c RODO) t.j. realizacji zadań statutowych i  ustawowych;
  • realizacji umów zawartych z kontrahentami ( art. 6 ust. 1 lit.a RODO);
  • w pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są na podstawie wcześniej udzielonej dobrowolnie zgody w zakresie  w zakresie i celu określonym w treści zgody ( 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5. Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane przez okres, niezbędny do realizacji celu przetwarzania i  przechowywane zgodnie z  ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu następujące uprawienia:
  • prawo dostępu do danych osobowych;
  • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
  • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • prawo do przenoszenia danych;
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  • w przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgód na poszczególne cele przetwarzania, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 8. W sytuacji , gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłanką przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. Konsekwencją nie podania danych będzie brak możliwości realizacji zadań przez Dom Pomocy Społecznej lub nie zawarcie umowy.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą podlegały profilowaniu.