Prawne podstawy funkcjonowania

Dom Pomocy Społecznej w Suchorączku jest placówką stacjonarną tj. pobytu stałego dla 75 mężczyzn przewlekle psychicznie chorych.  Dom Pomocy Społecznej w Suchorączku  jest samodzielną jednostką budżetową, której organem prowadzącym jest Powiat Sępoleński.

Organizacja Domu opiera się na Regulaminie Organizacyjnym, zatwierdzonym Uchwałą Nr 60/153/2012 Zarządu Powiatu Sępoleńskiego z dnia  22 listopada 2012r. Określa on cel i zadania Domu, prawa i obowiązki Mieszkańców, zasady wewnętrznej organizacji oraz strukturę i zakres działania komórek organizacyjnych wchodzących w jego skład.

Dom wg obowiązujących aktów prawnych. działał m.in. zgodnie z ustawą z dn. 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013r poz.182 z póź.zm. , Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r (Dz. U. poz. 954), ustawą z dnia 19 sierpnia 1994r o ochronie zdrowia psychicznego ( Dz. U. Nr 11 poz. 535 z póź .zm.).

Dom figuruje w Rejestrze Domów Pomocy Społecznej prowadzonym przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego pod numerem WPS.VI.9012-AMi/102/2006 .