Prawne podstawy funkcjonowania

Dom Pomocy Społecznej w Suchorączku jest placówką stacjonarną tj. pobytu stałego dla 75 mężczyzn przewlekle psychicznie chorych.  Dom Pomocy Społecznej w Suchorączku  jest samodzielną jednostką budżetową, której organem prowadzącym jest Powiat Sępoleński.

Organizacja Domu opiera się na Regulaminie Organizacyjnym, zatwierdzonym Uchwałą Nr 27/97/2020 Zarządu Powiatu Sępoleńskiego z dnia  11 maja 2020r. Określa on cel i zadania Domu, prawa i obowiązki Mieszkańców, zasady wewnętrznej organizacji oraz strukturę i zakres działania komórek organizacyjnych wchodzących w jego skład.

Dom wg obowiązujących aktów prawnych. działał m.in. zgodnie z ustawą z dn. 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r (Dz. U. z 2018 poz. 734), ustawą z dnia 19 sierpnia 1994r o ochronie zdrowia psychicznego ( Dz. U. 2020 poz.685).

Dom figuruje w Rejestrze Domów Pomocy Społecznej prowadzonym przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego pod numerem WPS.VI.9012-AMi/102/2006 .