Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż przyczepy ciągnikowej Autosan typ D47B nr rej. 155D

Suchorączek  dnia, 19 października 2023 r.

 

261.9.2023 

Ogłoszenie o przetargu

  

Dom Pomocy Społecznej w Suchorączku

ogłasza przetarg na sprzedaż przyczepy ciągnikowej Autosan typ D 47B nr rej. BYU-155D nr inw. DPS 7/74/747/1  Cena wywoławcza: 6300,00 zł.

 

Nazwa sprzedającego:

Powiat Sępoleński, ul. Tadeusza Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie reprezentowany Dom Pomocy Społecznej w Suchorączku, Suchorączek 51,89-410 Więcbork, tel. 52 389-70-51

 

Rodzaj, typ składnika rzeczowego:

Przyczepa kołowa, rolnicza D 47B,

Rok produkcji 1977r

Nr identyfikacyjny: 89619

Liczba osi -2

Masa własna 1800kg

Dopuszczalna masa całkowita 6300 kg

Dopuszczalna ładowność 4500 kg

Data pierwszej rejestracji: 08-11-1977r.

Data badania technicznego: 04-12-2021r

kompletna, technicznie nie sprawna, uszkodzenia inst. elektryczna, brak kabla 5 żyłowego łącznikowego, zużycie proporcjonalne do przebiegu,  układ hamulcowy zużyty, oblachowania i osłony bez uszkodzeń, skorodowane, ogumienie 4 szt. – 100%  zużycia.

 

Wyceny dokonał Ośrodek Rzeczoznawców SITR z Bydgoszczy

 

1) miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie organizatora przetargu: Dom Pomocy Społecznej w Suchorączku, Suchorączek 51, 89-410 Więcbork w dniu 03.11.2023r. o godz. 11:00.

 

2) miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki rzeczowe majątku ruchomego: Składniki rzeczowe majątku ruchomego będące przedmiotem przetargu można obejrzeć po uprzednim umówieniu terminu z panią Izabelą Białczyk pod nr telefonu 52 389-70-51,  od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 do godz. 14.00. Przedmiot przetargu znajduje na terenie Domu Pomocy Społecznej w Suchorączku.

3) wysokość wadium oraz formę, termin i miejsce jego wniesienia:

– wadium należy wnieść w wysokości 630,00 zł brutto (słownie: sześćset trzydzieści)

– wadium należy wnieść w pieniądzu,

– wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 02.11.2023 r. do godz. 24:00

– wadium należy wpłacić  na rachunek bankowy nr. 84 8162 0003 0000 3838 2000 0020 Bank Spółdzielczy w Więcborku z dopiskiem:

„Wadium – na sprzedaż przyczepy ciągnikowej”.

 

4) wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta: 

Oferta winna być złożona na formularzu ofertowym, stanowiący załącznik nr 1 do ogłoszenia i zawierać:

 • potwierdzenie wpłaty wadium
 • Parafowany wzór umowy, stanowiący załącznik nr 2 do Ogłoszenia.
 • Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert dotyczy przypadku, gdy ofertę składa osoba inna niż osoba fizyczna.

 

Załączniki, o których mowa powyżej są dostępne do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej organizatora przetargu: https://dpssuchoraczek.naszbip.pl w zakładce Zamówienia Publiczne.

 

5) termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca; 

Oferty można przesłać na e-maila biuro@dpssuchoraczek.pl lub złożyć osobiście

w siedzibie: Domu Pomocy Społecznej w Suchorączku, Suchorączek 51, 89-410 Więcbork, biuro  czynne od poniedziałku do piątku od godz. 7:00 do 15:00. do dnia 03.11.2023r do godz. 10:30.

Oferta składana osobiście powinna być złożona w zamkniętej kopercie i być zaadresowana oraz opatrzona dopiskiem jak poniżej:

 

Dom Pomocy Społecznej w Suchorączku

Suchorączek 51

89-410 Więcbork

w zaklejonej kopercie oznaczonej dopiskiem:

Oferta przetargowa na zakup – przyczepy ciągnikowej Autosan typ D 47B.

Nie otwierać przed dniem 03.11.2023r., godzina 11:00”.

 

Termin związania ofertą organizator przetargu określa na 30 dni.

 

6) termin zawarcia umowy sprzedaży:

Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty przez komisję przetargową.

 

7) Inne informacje

– Przetarg jest prowadzony na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 998) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2023r zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 1460)

– W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tą samą cenę, komisja przetargowa postanawia o kontynuowaniu przetargu w formie aukcji między tymi oferentami. Komisja przetargowa zawiadomi Oferentów, którzy złożyli równorzędne oferty, o terminie i miejscu przeprowadzenia aukcji.

– Z tytułu nabycia składnika majątku ruchomego Sprzedawca wystawi fakturę Vat

 

8) Wykaz załączników do ogłoszenia 

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Wzór umowy + załączniki

Załącznik nr 3 – Dokumentacja zdjęciowa składnika

 

Wszystkie wyżej wymienione załączniki do ogłoszenia znajdują się w osobnych plikach do samodzielnego pobrania.

 

POUCZENIE 

 • Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania jakiejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn;
 • Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej składnika rzeczowego majątku ruchomego będącego przedmiotem sprzedaży. Wadium wnosi się na wskazany rachunek bankowy. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg publiczny, uchyla się od zawarcia umowy sprzedaży.

 

Pozostałe informacje:

 • Nabywcą zostaje Oferent, który zaoferuje cenę nabycia najwyższą z biorących udział w przetargu i wyższą od ceny wywoławczej, co najmniej o jedno postąpienie. Postąpienie ustala się w wysokości 100,00 zł
 • Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do przeprowadzenia przetargu
 • Oferty cenowe poniżej ceny wywoławczej nie będą rozpatrywane
 • Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia i wpłynięciu należności na wskazane w umowie konto oraz po podpisaniu umowy sprzedaży i protokołu zdawczo- odbiorczego

 

Komisja przetargowa odrzuca ofertę jeżeli:

 1. a) została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium;
 2. b) nie zawiera danych, o których mowa w §17 ust.1, lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożone wyjaśnienia mogłyby prowadzić do uznania jej za nową ofertę. O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.

 

 

 

Podpisy Komisji:

Izabela Białczyk

Grochowska Katarzyna

Bartłomiej Klajbor

 

 

Zatwierdził

Justyna Krzysztofek

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Suchorączku